در این جلسه تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.