دهه پنجاه، با افزایش درآمدهای نفتی رشد تورم در ایران نیز شتابان تر از گذشته شد. این فیلم برشی از برنامه در برابر طوفان، پخش شده از شبکه سه است؛ آنجا که فردین ستاره سینمای پیش از انقلاب از رشد شتابان تورم انتقاد می کند.