مهدی چمران در خصوص اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد اظهار داشت: باید این طرح به طور دقیق بررسی شود و آقایان ببینند، اخذ عوارض می تواند، کمکی به ترافیک تهران بکند، یا خیر، چرا که پول گرفتن به نظر نمی آید، که بتواند مشکل ترافیک در محدوده زوج و فرد تهران را حل کند.

رییس سابق شورای شهر تهران با بیان این که با این نوع پول گرفتن از مردم موافق نیستم، گفت: افرادی که نیاز ضروری دارند، باید به محدوده زوج و فرد بیایند، نه این که بگوییم، هرکسی پول دارد، به این محدوده بیاید.

وی افزود: افرادی که پول دارند، هرچقدر عوارض قرار داده شود، به این محدوده می آیند و این سیستم صحیح نیست.