جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور  در نشست واکاوی نظریه‌های دولت از منظر تئوری و عمل و کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی که ظهر امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت: نظریه‌های دولت به طور اساسی در حوزه علوم سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد که علم مدیریت هم از نظریه دولت استفاده می‌کند؛ به این خاطر که این نظریه به مبانی دولت می‌پردازد و وظیفه تنظیم قدرت بر جامعه  هم بر عهده دارد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی و ساختار اداری آن باید به مفاهیم کاربردی متوسل شویم گفت: دولت در جهان همان حکومت به حساب می‌آید این در حالی است که دولت در ایران تنها به عنوان قوه مجریه است.

انصاری تصریح کرد: ما با نظام جمهوری اسلامی مواجه هستیم که وظیفه اداره ۸۰ میلیون نفر را بر عهده دارد بنابراین باید روی مفهوم کاربردی دولت بپردازیم؛ ضمن اینکه تکلیف دستگاه‌ها هم در کشورمان به خوبی تعریف شده است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه قانون اساسی در کشور باید مبنا قرار گیرد تأکید کرد: برخی از مطالبات مردم با مبناهای علمی سازگاری ندارد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نظریه دولت از امور اندیشه سیاسی سرچشمه گرفته است تصریح کرد: حدود اختیار و تصمیمات دولت را می‌توان به مسائلی همچون مداخله دولت در اداره جامعه، میزان مشارکت و نقش مردم در امور، چگونگی روابط مردم با سازمان‌های دولتی و مدنی اشاره کرد.

انصاری تأکید کرد:  در آستانه  ۴۰ سالگی انقلاب قرار داریم و کشوری هستیم که مبانی حقوقی برای اداره جامعه را از همان ابتدای انقلاب دارا بودیم؛ ما قانون اساسی را داریم که تکالیف و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص کرده است و بر همین مبنا می توانیم به مفهوم کاربردی نظریه دولت بپردازیم.

وی افزود: تکالیف‌ قوا و سازمان های دولتی که در قوانین ذکر شده‌اند و در انطباق با قانون اساسی قرار دارد این در حالی است که قوانین بسیاری هم داریم که برخی از آن‌ها مورد بررسی و انطباق با قانون اساسی قرار نگرفته‌اند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برای رسیدن به مفهوم مدیریت از اندیشه سیاسی استفاده می‌کنیم؛ پیش از حکومت دولت و حکومت در ایران به لحاظ تاریخی طبق الگوی متمرکز و زورمدارانه اجرا می‌شده است و دلایلی همچون  سیطره فرهنگ عشیره‌ای بر فرهنگ سیاسی کشور بوده ضمن اینکه تا ۵۰ سال گذشته نظام عشیره‌ای کشور را اداره می کرده است.

انصاری وجود گسست تاریخی بین مردم و حاکمان را  از تبعات الگوی متمرکز و زومدارانه دانست و افزود: حاکمان همیشه با اتکا به نظام سلسله‌مراتبی نوکران بر کشور حکومت می‌کردند در مقابل هم، مردم به نهادهای خارج از دولت بیشتر نزدیک بودند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به مشخصه نهادهای دولتی و حاکمیتی پیش از انقلاب یادآور شد: زمانی که انقلاب پیروز شد؛ ما ساز و کار دولت موجود را نفی نکردیم.

وی در پایان تأکید کرد: مردم ما یک گرایش عجیبی به این مسئله دارند که تمام امور باید توسط دولت انجام شود به عنوان مثال از آسفالت خانه‌ها گرفته تا کنترل و تنظیم بازار می‌توان اشاره کرد این در حالی است که دولت‌ها برآمده از اراده مردم هستند.