در این تصاویر می بینید که همزمان با جلو آمدن سیلاب ناشی از شکست سد، رانندگان وحشت زده سعی می کنند از موقعیت فرار کنند اما در نهایت سیلاب روی سر این رانندگان و قطار حامل مواد معدنی فرو می آید و آنها را می بلعد.