سخنرانی در یک کمپین انتخاباتی در ایالت کبی نیجریه با حادثه همراه بود.

زمانی که سخنران مراسم شروع به صحبت کرد سن فرو ریخت.

انتخابات نیجریه در فوریه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.