نشریه خط حزب الله در یکصدو هفتادمین شماره خود در بخش خاطرات رهبری به نقل خاطره ای از رهبر معظم انقلاب با عنوان "تفاوت ما و مبارزین مارکسیستی" پرداخت.

قبل از انقلاب، وقتی‌کــه مجموعه‌ی مبارزین ما با مجموعه‌ی مثلا مبارزین مارکسیست آن روز مواجه می‌شدند -چه در بحث‌های جمعی، چه در بحث‌های فردی، چــه در زندان، چه در بیرون زندان- بنده همیشــه این حــرف را به خودی‌هایمان می‌گفتم؛ می‌گفتم که فرق ما و آنها این است که ما خدا داریم، آنها خدا ندارند؛ من دلم به حال آنها میســوزد. در گوشــه‌ی سلول، در زیر شکنجه، در شرایط بسیار دشوار، ما یک پناهی داشتیم، یک خدایی داشتیم، به او پناه می بردیم... (اما) آن بیچاره‌ی مارکسیست این را نداشــت. بنده می‌گفتم ایــن آدمی که خدا ندارد، تا وقتی تحت تأثیر شــور و هیجان و احساســات و مانند اینها است، خب، حرکت می‌کند، می‌دود؛ اگر یک لحظه این شور و این هیجان و این احساســات از او گرفته بشــود و یک لحظه به خودش فکر کند، خواهد دید کار بیهوده‌ای دارد می‌کند. (میگوید) من کشته بشوم که دیگری زنده بماند؟...چرا؟ خصوصیت ایمان این است که احســاس مجاهدت و میل به مجاهدت را در انسان زنده نگه میدارد. این خودش یک ارزش فرهنگی اســت؛ یک ارزش بزرگ فرهنگی است