اپلیکیشن جدیدی ابداع شده که با استفاده از هوش مصنوعی بیماری گیاهان را رصد می کند.

این اپلیکیشن با استفاده از هوش مصنوعی حتی هنگامیکه ظاهر گیاه سالم است، بیماری های آن را شناسایی می کند.

درمرحله بعد با ارسال پیامکی به کشاورزان او را از وجود بیماری در محصولاتش مطلع می کند.