«جینا هاسپل» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در جلسه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در پاسخ به سوال یک سناتور تأیید کرد: ایران به برجام پایبند بوده است.

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا علیرغم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (قطعنامه تأئید برجام) توسط ترامپ در این خصوص گفت: ایران به لحاظ فنی به مفاد برجام پایبند بوده است؛ ولی با توجه به عدم برخورداری از مزایای توافق هسته ای، این کشور در حال مطرح کردن بحث هائی درباره کاهش میزان پایبندی‌ خود به این توافق است