این روزنامه نگار اصولگرا گفت:حواس مجمع باید جمع باشد که در نهایت اوست که هزینه این موضوع را پرداخت می کند. مجمع تشخیص چه با این موضوع موافقت کند چه مخالفت کند هزینه را نظام پرداخت می کند و به آن معنا نیست که هزینه تصویب پالرمو و سی اف تی را دولت باید پرداخت کند.

وی ادامه می دهد: بعضی از جماعت تندرو دنبال این هستند که حتی اگر این لوایح تصویب شود و در مرحله عمل مشکلاتی به وجود بیاید آن را بر گردن دولت بیندازند؛ در صورتی که اینگونه نیست و نباید شبیه ماجرای برجام اتفاق بیفتد. برجام را کلیت نظام تایید کرد و هزینه آن را نیز کلیت نظام باید بپردازد. در مورد لوایح FATF هم اگر باعث رفع مشکل شودبه نفع کل نظام است و اگر هم مشکلاتی به وجود بیاید برای کل نظام است. اما برداشت من این است که بخشی از تندروها که حتی در مجمع تشخیص هم نماینده دارند دنبال این هستنند که هزینه پالرمو و سی اف تی و ... را برگردن دولت بیندازند و احیانا اگر منفعتی داشت برای جناح خود محاسبه کنند.