پس از پایان سومین جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح ۹ بهمن ماه موکول شد.

در جلسه امروز علی بخشایش متهم ردیف اول پرونده به ارائه اخرین دفاعیات خود پرداخت.

بر اساس این گزارش، در جلسات اول و دوم کیفرخواست صادره برای علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت قرائت شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند.