نمایندگان در جلسه علنی امروز ماده ۷ لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را بررسی و آن را به تصویب رساندند.

در ماده ۷ این لایحه آمده است وظایف شورای عالی عبارت است از:

الف: تصویب و بروز رسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.

ب: تصویب و بروز رسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و باز توانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.

در تبصره این ماده آمده است: دبیر شورای عالی سایر موضوعات مربوط به سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران را که نیاز به طرح در شورای عالی دارد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه گذشته ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن شورای عالی مدیریت بحران کشور تشکیل می‌شود.