محمدعلی ابطحی به پخش اعترافاتش از سوی  علیرضا زاکانی در مناظره با مصطفی تاجزاده واکنش نشان داد. او در حساب توئیتری‌اش با هشتگ مناظره، زاکانی و تاجزاده نوشت: مناظره #تاجزاده و زاکانی در مورد تابو ترین مسایل کشور نشان داد که فقط گفتگو راه حل است. از #زاکانی که شجاعت پذیرش مناظره را دارد، بعید بود به اعترافات تلویزیونی من درایام زندان بعد از گذشت دهسال استناد کند . شرایط آن دادگاه ها رابا یک تلفن به مرتضوی- هرجا هست - می تواند بداند.