این فیلترها که به راحتی به دست انسان‌ها به بیرون از خانه و خودرو پرتاب می‌شوند، بزرگترین تهدید زیست‌محیطی برای طبیعت و حیوانات نیز محسوب می‌شوند. برطبق آخرین تحقیقات، فیلتر سیگار بیشترین و بزرگترین آلوده‌کننده محیط زیست است.

محققان می‌گویند فیلتر سیگار تا ده سال تجزیه نمی‌شود و بیشترین آسیب را به محیط زیست می‌زند.