ظریف با یادآوری توهم زنی جان بولتون در توئیت خود نوشت:

"همان قلدر، همان قلدری، همان توهم"

5124956