آذری جهرمی در دو توئیت از قرار نگرفتن ماهواره «پیام» (بدون ذکر جزییات فنی از حادثه احتمالی رخ داده) در مدار و امید برای ارسال ماهواره «دوستی» در آینده نوشت.