بارش سنگین برف در شمال الجزایر مشکلات زیادی را به وجود آورده است به طوری که در حال حاضر بسیاری از جاده‌ها به علت برف و یخ مسدود شده است.

بارش سنگین برف در الجزایر به ویژه باعث مسدود شدن جاده‌ها و مسیر‌های ارتباطی در استان‌های «تیزی اوزو» و «بویرا» شده است.