شدت این انفجار به حدی بود که به مغازه ها و ساختمان های اطراف آسیب وارد شد. شیشه های شماری از مغازه های اطراف بر اثر انفجار شکسته شده است.