متن این توئیت به شرح زیر است:

5121078

«زنونابین» یعنی «می‌دانم اما نمی‌گم»