وزیر امور خارجه که در رأس هیات بزرگ اقتصادی به هند سفر کرده بود، در پایان این سفر در صفحه توییتر خود با اشاره به دیدارهایی که در این سفر داشته است، آن را سازنده توصیف کرد.