رضا اردکانیان امروز در نشست راهبردی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه به هر میزان تأمین جدید آب بیشتر می‌شود، عطش مصرف آب را بیشتر می‌کند، گفت: مهار آب‌های سطحی از اقدامات درستی بود که در قرن حاضر در کشور انجام شد، اما اینکه در نیمه دوم قرن بیستم ۴۶ تا ۴۷ هزار سد بزرگ در جهان ساخته شد، نشان داد که دنیا بر روی مهار آب‌های سطحی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه این مسأله به معنای نادیده گرفتن مجموعه ملاحظات زیست محیطی نیست، اظهار داشت: برای حکمرانی خوب در بخش آب باید از نقطه اصلاح ساختار به عنوان یک شرط لازم شروع کنیم. 

وزیر نیرو ادامه داد: زمانی که وارد دوره مدیریت توأم عرضه و تقاضا شده‌ایم، قطعاً بهداشت، صنعت و مصارف توسعه پیدا کرده است و نیاز آبی بیشتر شده است. همان‌گونه که در مقیاس جهانی برای مصرف صحیح شیوه‌های نوین اتخاذ شده است، پس ما نیز باید در کشور فکری و چاره‌ای برای تأمین نیازهای آبی بیندیشیم و از نگاه بخشی به موضوع آب باید اجتناب کنیم.

اردکانیان افزود: باید پذیرفت که بیشترین ضربه از ناحیه ساختار خورده‌ایم پس در اصلاح شرایط برای یک حکمرانی خوب حتماً باید از نقطه اصلاح ساختار به عنوان یک شرط ضروری شروع شود.

وی با بیان اینکه این تغییر و اصلاح شرایط در وزارت نیرو آغاز شده است، تصریح کرد: اصلاح ساختار اقدامی است که بدون اعمال جراحی وسیع در سازمان دولت باید شروع شود، چرا که هیچ اقدام و فعالیتی به جلو نمی‌رود، مگر اینکه تصمیم‌ها با مشارکت تمامی ذی‌مدخلان و ذینفعان باشد. 

وزیر نیرو اضافه کرد: شدیداً نیازمند این هستیم که ساختار فعلی آب در درون مجموعه اصلاح شود، پس ما قطعاً باید همانند سایر جوامع به فکر ارتقای سطح زندگی و به دلیل رشد جمعیت به دنبال تولید آب، غذا و انرژی بیشتر برای مردم ایران باشیم، اما متأسفانه با پدیده‌ای مثل مشک سوراخ مواجه هستیم. 

اردکانیان با اشاره به اینکه ضرورت دارد چاره‌اندیشی برای اصلاح مصرف صورت گیرد، خاطرنشان کرد: اولین خطر پرداخته نشدن به این مسأله در زمان خشکسالی این است که ذهن خود را متوجه تأمین آب جدید کنیم و زمان را برای پرداختن به اصلاح شیوه‌های مصرف در بخش‌های مختلف از دست بدهیم و حتی در صورت تأمین آب جدید عطش مصرف نیز بیشتر شود. 

وی در مورد مغفول ماندن اقتصاد آب نیز ابراز داشت: یکی از بحث‌های مهم و مناسب برای استقرار هم‌بست آب، انرژی و غذا، حوضه‌‌های آبریز مشترک است. چراکه در حوضه‌های آبریز مشترک بین چند کشور امکان بروز درگیری‌ها به جهت استفاده از آب در بالادست و پایین‌دست وجود دارد پس در این زمینه می‌توان از چارچوب‌های علمی استفاده کرد و با ایجاد منافع از تسهیم آب زمینه‌های ایجاد تنازع و درگیری را کاهش دهیم.