این نماینده گنگره در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت بسیار خوشحال است و افتخار می‌کند که نماینده مردمی است که او را انتخاب کردند و به او فرصت تلاش برای تصحیح مسیر دموکراسی و مبارزه برای بشریت را به او دادند. وی درباره سوگند یاد کردن به قرآن کریم گفت: آن نسخه قرآن را در سال ۱۳۷۴ که به عنوان یک پناهجو به آمریکا آمدم، از پدر بزرگم هدیه گرفتم. الهام عمر وابسته به حزب دموکرات آمریکاست که در سال ۱۳۹۵ موفق به کسب کرسی در مجلس نمایندگان ایالت مینیسوتا شد و اولین زن مسلمان محجبه در مجلس قانونگذاران آمریکا و دومین زن مسلمان کنگره پس از رشید طیب شد. الهام سال ۱۳۷۱ در سومالی متولد و در ۹ سالگی مجبور شد به دلیل جنگ داخلی همراه خانواده به کنیا برود.او پس از چهار سال زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان کنیا، در سال ۱۳۷۴ به همراه خانواده راهی آمریکا شد.