رئیس بانک جهانی در حالی که هنوز سه سال به پایان دوره ریاستش بر این نهاد بین المللی مانده، اعلام کرد تا پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره گیری می کند.

 این در حالی است که جیم در سال ۲۰۱۶ به این سمت انتخاب شده و دوره ریاستش در سال ۲۰۲۱ به پایان می رسید.