جلسه این هفته شورای مرکزی حزب جوانان اسلامی برگزار شد. در این جلسه پیش نویس نهایی طرح مجمع عالی اصلاح طلبان (پارلمان اصلاحات) که از سوی کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات متناظر با آن جمع بندی شد.

همچنین در این جلسه آقایان شریفی راد، آقازاده و اولادی به عنوان روسای جدید سه کمیته اقشار، اطلاع رسانی و مالی و پشتیبانی حزب جوانان ایران اسلامی انتخاب شدند.

حزب جوانان ایران اسلامی از جمله احزاب اصلاح طلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان است.