نشست زمین در چهارراه مولوی باعث ایجاد اختلال در وضعیت  ترافیکی خیابان شهید مصطفی خمینی (مسیر شمال به جنوب) از تقاطع سرچشمه شده است. 

با توجه به ایجاد نشست و حفره زمین در این محدوده، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت ترافیکی لحاظ کرده است.