براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۸۲.۱ رسید و نسبت به ماه قبل معادل ۳.۵ درصد بالا رفت که کمتر از ۱۱.۵ درصد افزایش در مهرماه بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۶۳.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور، طی هشت ماه اول سال جاری به‌میزان ۳۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت. شاخص مذکور، در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.