زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ در مقیاس ریشتر در ساعت ۱۸:۴۶ استان فارس - حوالی مزایجان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین است.