در این اطلاعیه آمده است: به دلیل کاهش دید افقی و شرایط خاص جوی، پروازها در برخی فرودگاههای مقصد تا حصول شرایط جوی مناسب، با تاخیر انجام می شود. 

مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه، حتماً با اطلاعات پرواز به شماره تلفن ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۴۴۶۶۵۵۱۹ تماس بگیرند.