ابراهمیم داروغه زاده (معاون نظارت و ارزشیابی) نوشت: سازمان سینمایی نه تنها از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سینما استقبال می‌کند بلکه ایجاد زمینه مناسب برای این مهم را وظیفه خود می‌داند. تشخیص سلامت مالی افراد وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی است، مدیریت بهینه هزینه هم برعهده تهیه‌کنندگان محترم سینماست.. ⁧آدرس غلط ندهیم.