انتقال آب زاینده‌رود به استان‌های خشک کشور مانند یزد و اجرای غیر اصولی این طرح باعث شد زاینده‌رود در اصفهان خشک و زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان بر اثر بی‌آبی جان دهند.