جواد کریمی قدوسی که امروز به عنوان یکی از ناطقان میان دستور در حال نطق بود در زمانی که صحبت هایش به پایان رسید، گفت: من بار دیگر اسناد مربوط به فتنه فتنه‌گران را به رئیس جلسه مجلس تقدیم می‌کنم.

در این لحظه کریمی قدوسی اسناد مورد نظر را به رئیس جلسه پارلمان تحویل داد.

مطهری که در این لحظه ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به کریمی قدوسی گفت: مشکل اینجاست که شما بنده را هم جزو فتنه‌گران دانسته‌اید.

بر این اساس در این لحظه مجلس با خنده نمایندگان مواجه شد.