لحظاتی بعد از آغاز نطق جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد که درباره ۹ دی و حوادث سال ۸۸ بود علی مطهری که ریاست جلسه را به عهده داشت، اعلام کرد: دو نفر از نماینده‌هایی که کاندیدای انتخابات برای حضور در یکی از شوراها بوده‌اند، انصراف دادند. همین رفتار باعث اعتراض کریمی قدوسی به او شد. 

مطهری درباره این اعتراض گفت: هیچ تعمدی در کار نبود، تایم ایشان را صفر کنید. 

در ادامه کریمی قدوسی در بخشی از نطق خود ادعای دیدار سیدمحمد خاتمی و ملک عبدالله را بار دیگر تکرار کرد. 

کریمی‌قدوسی در پایان نطق خود  گفت که اسناد فتنه را تقدیم ریاست جلسه می‌کنم تا آن را مطالعه کند.

علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت اسناد را دریافت کرد و گفت: البته مشکلی این است که شما بنده را فتنه‌گر می‌دانید. همین صحبت‌های مطهری خنده برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.