در صدودهمین جلسه شورای شهر تهران محسن هاشمی در پی مشاجره لفظی با محمد سالاری، حجت نظری و برخی از اعضای شورای شهر صحن شورا را ترک کرد و ابراهیم امینی، نایب رییس شورا مدیریت جلسه را برعهده گرفت، اما رییس شورای شهر تهران پس از دقایقی به صحن بازگشت و ضمن روبوسی با امینی اداره جلسه را مجددا در اختیار گرفت.

محسن هاشمی گفت: من جلسه را ترک کردم تا از بند مورد مشاجره بگذریم، اکنون می توانیم به ادامه دستورات جلسه بپردازیم.