افرادی که در خیابان با یک کوله پشتی رها شده مواجه می شوند و سعی در سرقت آن دارند با دام عوامل سازنده دوربین مخفی مواجه می شوند.