فرودگاه شهر هانوفر آلمان پس از ‌آن که مردی با خودروی خود قصد داشت گیت ورودی را تخریب و عبور کند، تعطیل شد.