در جریان تمرینات امروز تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی‌روش دستورات خود را بسیار صمیمانه به سامان قدوس منتقل می کرد.

برخی معتقد بودند فرصت ندادن به سامان قدوس به مشکل شخصی او با سامان باز می‌گردد. ادعایی که به نظر نمی رسد حقیقت داشته باشد.

5113851