عمرالبشیر رئیس جمهور سودان، مخالفان را تهدید کرد.

وی گفت: ما زندگی آنها را ویران و دستهایشان را قطع خواهیم کرد.

رئیس جمهور سودان افزود: خداوند بحران اقتصادی را حل خواهد کرد. مردم در  دوره ای برگ درخت هم خوردند!

وی کسانی که شورشی و خائن خواند را به ریشه کنی تهدید و اعلام کرد: من جز با خواست ملت سودان کنار نخواهم رفت و با خواسته خائنان، مزدوران کنار نخواهم رفت. ما می سازیم و آنها خراب می کنند.

البشیر به مردم این کشور درباره توجه به شایعات هشدار داد.

وی مدعی شد که گامهای اصلاحی روند خود را طی می کند!

رئیس جمهور سودان گفت: زندگی روند خود را طی می کند و ما رو به جلو حرکت می کنیم.

شایان ذکر است که سودان شاهد تظاهرات گسترده علیه عمر البشیر است. در این کشور نان نایاب شده است.