در این دیدار، طرفین در خصوص شماری از مسائل دوجانبه، از جمله وضعیت مرزبان ایرانی، منطقه ای و بین المللی به گفتگو و رایزنی پرداختند. وزرای خارجه همچنین در خصوص اهمیت ثبات، امنیت و همگرایی سازنده در منطقه بویژه بین افغانستانی‌ها در شرایط کنونی و تشریک مساعی دو کشور در این زمینه تاکید کردند.

511149851114935111495