این تظاهرات در شهر استانبول و به دعوت کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان بخش عمومی ترکیه و با حضور هزاران نفر از مردم این کشور که از شهرهای مختلف خود را به استانبول رسانده بودند، برگزار شد.

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.

هفته گذشته نیز تظاهرات مشابهی با دعوت کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان بخش عمومی ترکیه در دیار بکر واقع در جنوب شرق ترکیه برگزار شده بود.

پیش تر &#۳۹;مراد چتین کایا&#۳۹; رئیس بانک مرکزی ترکیه در گزارشی که تحت عنوان &#۳۹;وضعیت اقتصاد کلان و سیاست های پولی&#۳۹; ارائه کرده بود، ضمن اعلام کاهش سرعت تورم چند ماه اخیر گفته بود که تدابیر هماهنگ برای مدیریت بازار ارز مهار نرخ تورم به صورت مرحله به مرحله ادامه خواهد داشت.