اردوغان دوشنبه مولانا را در قونیه ستود و امروز از نظامی و صائب و حافظ به زبان فارسی -اما با لهجه شیرین ترکی استانبولی - ابیاتی را قرائت کرد.

پیام مشترک روحانی و اردوغان این است که ایرانیان و ترکیه ای ها دوستان روزهای سخت یکدیگر هستند. چه در کودتا و چه در تحریم پشت یکدیگر را خالی نمی کنند.

ما نه فقط برای مقاومت درجریان تحریم که برای شکستن تحریم ها هم باید تدبیر کنیم. اردوغان هم  امروز عصر از کلیدی یاد کرد که به لطف خدا قفل همه تحریم ها را باز می کند.