5109100

هفته گذشته کریمی قدوسی در توئیتی ادعا کرد که ۵۰ درصد نمایندگان مجلس دنبال فروپاشی نظام هستند. این ادعا با واکنش نمایندگان و سیاسیون کشور مواجه شد.