محمد قمی رباره جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: جلسه امروز با حضور منصور غلامی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و تعدادی از معاونان ایشان و با حضور نمایندگان درخواست کننده استیضاح بررسی شد.

وی تاکید کرد: تعدادی از سوالات و همچنین محورهای استیضاح بررسی شد و وزیر علوم نیز توضیحاتی را ارائه دادند. قرار شد جمع بندی‌هایی از این مسائل انجام شود و نتیجه آن را به هیات رئیسه تقدیم کنند.