معاون مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با تایید این مطلب  اظهار داشت: چهار قلوزایی در گاو، امری بسیار نادر است که برای نخستین بار در استان اتفاق افتاده است.

مهدی شکاری با بیان اینکه این گاو، آمیخته‌ای از نژاد بومی منطقه و هلشتاین است، افزود: زاییدن گوساله‌های چهارقلو تلقیحی با اسپرم نژاد سمینتال، در یک واحد دامداری کوچک روی داده است.

وی افزود: این گاو به‌صورت مصنوعی با نژاد سمینتال بارور شده که یکی از گوساله‌ها در زمان تولد تلف شده اما حال دیگر گوساله‌ها مساعد است و مشکلی به لحاظ جسمانی ندارند.  شکاری اظهار داشت: البته دو یا چندقلوزایی برای گونه گاو، صفت مناسبی نیست زیرا قابلیت باروری دام در دوقلوهایی که هر دو نر و یا ماده باشند، وجود ندارد و این دام‌ها نمی‌توانند مولد باشند.

معاون مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: البته این دام‌ها می‌توانند به‌عنوان دام پرواری، برای تولید‌کننده ارزش افزوده داشته باشند.