خبرنگاران که برای حضور مهدی تارتار در نشست خبری بیش از ۳۰ دقیقه منتظر ماندند، وقتی دیدند این مربی به نشست خبری نیامد، به نشانه اعتراض سالن نشست خبری را ترک کردند. 

خبرنگاران همچنین معترض بودند که اگر تارتار قصد مصاحبه داشته چرا با کانال باشگاه به طور اختصاصی مصاحبه کرده است.