عدنان غزی افزود: کارگران چهار ماه حقوق معوقه داشتند که تاکنون سه ماه حقوق به حساب آنها واریز شده و یک ماه دیگر نیز طبق برنامه پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: پرداخت سومین حقوق معوقه کارگران از دیروز آغاز شد و امروز تمام کارگران این حقوق را دریافت کرده اند.

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و پاداش، حق بیمه و طبقه بندی مشاغل و نیز برای مطالبه بازگشت کارخانه به بخش دولتی به مدت ۲۷ روز دست از کار کشیده بودند و از یازدهم آذرماه با دریافت ۲ ماه حقوق معوقه و وعده تحقق مطالباتشان سرکار بازگشتند. حدود پنج هزار نفر از طریق فعالیت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان امرار معاش می کنند.