این حمله توسط یکی از نیروهای محافظتی ساختمان شهرداری اتفاق افتاد که ظاهرا از تصمیم اخیر رئیس خود مبنی بر تغییر وضعیت استخدامی او از پرسنل تمام وقت و قرار دادن وی در لیست نیروهای ذخیره ناراضی بوده است.

طبق گزارش تلویزیون ان تی وی، فرد ضارب اقدام به تیراندازی به رئیس تیم امنیتی مجموعه و دو تن از معاونان وی کرده است.

رئیس تیم امنیت ساختمان شهرداری و یکی از معاون هایش در بیمارستان تسلیم مرگ شده اند.

فرد ضارب دستگیر و به اداره پلیس منتقل شده است.