محمد مهاجری در توئیتی با اشاره به استعفای ۱۹ نماینده استان اصفهان نوشت: 

5101316