فشار جنبش «جلیقه زردها» که در اعتراض به سیاستهای دولت فرانسه به راه افتاده در روزهای گذشته منجر به عقب نشینی دولت از طرح وضع مالیات بیشتر بر سوخت شده است. «جلیقه زردها» قرار است روز شنبه بار دیگر در پاریس تظاهرات کنند.