برای خرید خودرو پژو پارس در بازار با توجه به سال تولید و کارکرد باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

1893732_694