نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) از مجموع ۱۰۵ رای، محسن کوهکن را با ۵۲ رای و تقی کبیری را با ۵۰ رای به عنوان ناظر رد هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار تعیین کردند.